Aktualności

Drukuj

 

Darz bór,

W związku z planowanym przez Komisję Europejską w pierwszym kwartale 2021 roku złożeniem wniosku o całkowitym zakazie stosowania ołowiu w amunicji, przesyłam link do ankiety na stronie FACE, z prośbą o wypełnienie.

https://www.face.eu/2020/12/hunters-survey-on-lead/

 


Wszystkim myśliwym i sympatykom łowiectwa 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, radosnych i ciepłych chwil spędzonych w gronie najbliższych i samych udanych polowań w Nowym 2021 Roku. Niech Wam Bór Darzy, a św. Hubert otacza wszelką łaską i opieką tak w kniei, jak w domu i w pracy.


Zarząd Główny PZŁ stoi na stanowisku, że od dnia 24 października 2020 r. polowania zbiorowe są, aż do odwołania, całkowicie zakazane

 

 

Darz bór,

w imieniu Zarządu Głównego oraz Naczelnej Rady Łowieckiej uprzejmie proszę o podpisanie poniższej petycji i rozesłaniu jej do jak największej liczby myśliwych w okręgach z prośbą o oddanie głosu.

https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/parlamentarzysci_rzeczypospolitej_polskiej_tak_dla_rodziny_w_lowisku/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition- 1113948-tak_dla_rodziny_w_lowisku&utm_term=Qjhqrb%2Bpl&fbclid=IwAR3h9ViPsX5cZRuT2m9YRAX6V1fNpMkXS0zUwn0PREoYwNCSIRkXeeSq1O0 

Darz bór, 
Walne zgromadzenie sprawozdawcze, odbędzie się 30.09.2020 o godzinie 17:00 - w restauracji Sielanka w Nieborowicach


W związku z planowaną budową wiaty myśliwskiej na terenie obwodu 132, prosimy wszystkich o przybycie w sobotę 18.07.20 na godzinę 9:00 w celu rozbiórki paśnika głównego - oddział 317. W miejscu tym powstanie wiata.

Darz  bór

 

 

Z dniem 09.03.2020 na terenie obwodu 132 rozpoczął się odstrzał sanitarny dzika, w ramach odstrzału sanitarnego jesteśmy zobowiązani pozyskać do 30.06.2020 23 sztuki. UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA ODSTRZAŁU SANITARNEGO DZIKÓW jak i potrzebne dokumenty oraz znaczniki można odebrać u łowczego.

 

 

 

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków w Rudach odbędzie się 14.03.2020 r., o godz. 9:00 w restauracji "Pod Kasztanami".

Obowiązujące nas rozporządzenie w sprawie bioasekuracji.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik
Na podstawie art. 42 ust. 10b ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) zarządza się, co następuje:
§ 1. Na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie:
1) podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się:
a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,
b) odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru świń;
2) podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików należy:
a) zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności myć i odkażać ręce oraz obuwie,
b) dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,
c) przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików,
d) transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub workach,
e) dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych dzików,
f) przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażanie środka transportu oraz pojemników, w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części,
g) przechowywać tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.
§ 2. Na obszarach innych niż wymienione w § 1 podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików przestrzega się zasad bioasekuracji określonych w § 1 pkt 1.
                                                           1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
     
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 160
 
 
§ 3. Czynności odkażania, w tym odkażania miejsc patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików, przeprowadza się przy użyciu produktów biobójczych udostępnionych na rynku i stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski

 

 

Dnia 26.10.2019 o godzinie 15:00 w kaplicy św. Marii Magdaleny w Goszycach odbędzie się Msza Święta Leśników i Myśliwych okręgu Rybnickiego.

 

Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy w Rudach odbędzie się 18.10.2019 r., o godz. 16:30 w restauracji "Pod Kasztanami".

 

8 grudnia odbędzie się akcja oddawania krwi. Ambulans będzie dostępny od godziny 10-14 przy Szkołach Leśnych w Paruszowcu.  Akcja odbywa się pod patronatem Nadleśnictwa Rybnik.


Na obwodzie 132 jest do odebrania kukurydza. Proszę zgłaszać się do Łowczego do dnia 08.12.2018


22.11.2018

Na obwód 132 zakupiono buraki a na 25 buraki i zboże. Zainteresowani członkowie koła proszeni o kontakt z Łowczym.


Zainteresowani wzięciem działu w szkoleniu dotyczącym szacowania szkód łowieckich, które odbędzie się dnia 23.05 w nadleśnictwie Rybnik, proszeni są o zgłaszanie się do dnia 14.05 do sekretarza.


Zarząd informuje, że w czasie trwania zasiewów w celu ograniczenia szkód należy systematycznie wysypywać karmę na nęciskach natomiast polować na zasiewach. Polowanie na nęciskach w okresie zasiewów jest zabronione. Podstawa: uchwała zarządu z dnia 07.04.2018.


Walne zgromadzenie sprawozdawcze, odbędzie się 20.05.2018 o godzinie 10:00 - wiata w Leboszowicach. 


Dnia 07.04.2018 o godzinie 12:00 na strzelnicy myśliwskiej w Siemianowicach Śląskich odbędzie się przystrzelanie broni.


Ocena prawidłowości odstrzału rogaczy dla obwodu 132 odbędzie się 21.10.2017 (sobota) w Rudach. Rozpoczęcie o godzinie 8:00


 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji "Jeszcze Polska nie zginęła - wieś" organizowanej w Toruniu 13.05.2017 roku prosimy o pilny kontakt z Prezesem.


 

Walne zgromadzenie sprawozdawcze, odbędzie się 22.04.2017 na strzelnicy w Lublińcu. Zarząd przypomina, że wzięcie udziału w obradach jest obowiązkowe! Członkowie Koła w obradach biorą udział w  regulaminowym umundurowaniu.  W związku z planowanym przystrzeliwaniem broni sugerujemy zabranie wygodniejszej odzieży do przebrania po zakończeniu obrad. Więcej informacji w zakładce harmonogramy.


 

Uwaga!! w najbliższe 2 soboty (21 i 28 stycznia 2017) zaplanowano 2 dodatkowe polowania zbiorowe na obwodzie 25. Zbiórka 8:00 na stanicy myśliwskiej we Wręczycy. 


 

Tegoroczny Bal Myśliwych Okręgu Rybnickiego odbędzie się w sobotę 04.02 o godzinie 19:00 w restauracji pod Kasztanami w Rudach Raciborskich. Koszt 190,- pln od pary i jeden kogut w piórze. 


 

Protokoły z czynności gospodarczych prosimy przesyłać do niedzieli 08.01.2017 na adres e-mail koła lub dostarczyć bezpośrednio do Łowczego.


 

Przypominam o wpłatach na składkę roczną i ubezpieczenie. Proszę uregulować należność w wysokości 357 złotych do dnia 07.12.2016


 

25.11.2016 godzina 15:00 - ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej dla obwodu 25.

Pełna informacja w zakładce harmonogramy.


 

Uwaga!!! Zmieniono numerację ambon w obwodzie 132. Mapa z aktualną numeracją jest wywieszona w gablocie obok książki ewidencji pobytu w łowisku.


 

Pismo z centrum ratownictwa G-ce do pobrania w zakładce okólniki.


 

Zarząd koła zawiadamia o terminie jesiennego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajnego. 

Więcej informacji w zakładce harmonogramy.


 

Uwaga! Ważny komunikat w sprawie przypadków wyniszczającej choroby jeleniowatych do pobrania w zakładce okólniki.


 

 

 


 

Uwaga! Zarząd Koła zawiadamia o terminie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego. Spotykamy się na strzelnicy w Siemianowicach w dniu 24.04.2016 o godzinie 8:30. W planie również przystrzelanie broni.


 

Dnia 04.04.2016 w Siemianowicach odbędzie się przegląd sygnalistów. Rozpoczęcie o godzinie 9:00


 

19.03 o godzinie 8:30 w Rudach odbędzie się ocena pozyskanych trofeów Byków Jeleni.


 

 Dnia 01.05 na strzelnicy w Rybniku odbędą się zawody strzeleckie organizowane przez Las Huberta.


 

Dnia 18.12.2015 została odebrana marchew przeznaczone na zimowe dokarmianie zwierzyny w obwodzie 132. Członków Koła zainteresowanych wykorzystaniem karmy prosimy o kontakt z Łowczym.

 


 

Uwaga! Zmiana numeru rachunku bankowego Koła.

48 1050 1298 1000 0090 3078 9581

 


Uwaga! W związku z planowaną zmianą legitymacji członkowskich proszę pobrać ankietę i wypełnioną wraz ze zdjęciem "dowodowym" dostarczyć do końca listopada do skarbnika.

 


 

Dnia 16.10.2015 zostały odebrane buraki przeznaczone na jesienne dokarmianie zwierzyny w obwodzie 132. Członków Koła zainteresowanych wykorzystaniem karmy prosimy o kontakt z Łowczym.

 


Uwaga!

Jesienny termin oceny prawidłowości pozyskania sarn - rogaczy:

Restauracja "Pod Kasztanami" w Rudach, 24 Października 2015. 

Więcej informacji w zakładce harmonogramy.  

Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszam Was, sympatyków i znajomych na akcję: Myśliwi i Leśnicy z rejonu rybnickiego oddają krew.

Data: 12.09 (sobota) w godzinach 10:00-14:00

Miejsce: Rybnik Paruszowiec zagroda leśnika (szkółka leśna, przed strzelnicą)

Darz Bór

Anna Gilner


 

Zarząd Koła Łowieckiego „Żbik” Zabrze zaprasza wszystkich członków Koła na zebranie, które odbędzie się dnia 03.10.2015 o godzinie 10:00 w stanicy we Wręczycy Wielkiej. 


UWAGA !!! zmiana siedziby koła i adresu do korespondencji :

ul. Kopernika 16, 44-117 Gliwice


 

Walne Zgromadzenie Wyborcze Członków Koła Łowieckiego "Żbik" Zabrze 25 kwietnia wybrało :

  • nowy zarząd w składzie:

Prezes: Andrzej Sternak

Łowczy: Dawid Duda

Podłowczy: Krzysztof Janik

Sekretarz: Jakub Borgosz

Skarbnik: Mariusz Czichy

  • Komisję Rewizyjną w składzie :

Przewodniczący: Piotr Zielonka

Członkowie: Adam Grabowy, Ireneusz Bednarek, Piotr Kulczyna

 

  • delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Katowickiego i Częstochowskiego

Kol. Anna Gilner i Kol. Krzysztof Janik


 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
Zarząd Koła Łowieckiego "Żbik" Zabrze

życzy

smacznego jajka, mokrego dyngusa oraz wszelkiej pomyślności

 

 


 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

 odbędzie się 25 kwietnia 2015r. o godzinie 10.00
w Nieborowicach ul Krywałdzka 1 restauracja Sielanka.

 


 

W związku z § 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie broni i amunicji i zobowiązany jest    m. in. do: używania  broni myśliwskiej sprawnej technicznie, przystrzeliwania broni, co najmniej raz w roku”.

Mając to na uwadze zarząd koła w dniu 12.04.2015r. o godz. 9.00 zarezerwował strzelnicę  w Siemianowicach Śląskich ul. Zwycięstwa 2 (siedziba ZO PZŁ Katowice)

 


Z okazji zbliżających się Świąt, Zarząd Koła, składa najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe,
aby te zbliżające się Świętą minęły w rodzinnej, spokojnej i radosnej atmosferze,
a Nowy Rok był jeszcze lepszy niż obecny, wszelkiej pomyślności, niech Wam Bór Darzy.

 


Informacja dla Członków Koła Łowieckiego „Żbik” Zabrze
Zarząd Koła Łowieckiego „Żbik” Zabrze informuje koleżankę i kolegów, że w dniu
4 października 2014 r. w Stanicy Myśliwskiej we Wręczycy Wielkiej o godz. 10:00 odbędzie
się zebranie informacyjne.

plan zebrania - pobierz


 W imieniu rodziny dziękujemy wszystkim kolegom myśliwym za udział w uroczystościach pogrzebowych

ś.p. Teodora Brzeziaka

 


To nie puma zagryzła daniele w Częstochowie ?

 

To nie puma zagryzła daniele w Częstochowie?

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-to-nie-puma-zagryzla-daniele-w-czestochowie,nId,1452057#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

  protokół z czynności gospodarczych - pobierz

 


 Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, życzymy wszystkim członkom koła łowieckiego "Żbik" Zabrze oraz ich rodzinom zdrowych i spokojnych świąt.

Zarząd Koła  


 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE

Zgodnie z uchwałą Zarządu Koła nr 03/30/03/2014 z dnia 30.03.2014r. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się 10 maja 2014r. o godzinie 10:30
w Stanicy Myśliwskiej we Wręczycy Wielkiej.

harmonogram walnego zgromadzenia dostępny po zalogowaniu

10.04.2013 Zarząd Koła


 

 Ze smutkiem zawiadamiamy, że nasz Kol. Jerzy Niewodowski odszedł do Krainy Wiecznych Łowów.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10.04.2014r. o godz. 10.00 w PARK PAMIĘCI ul Krańcowa 5 Ruda Śląska - Kochłowice.

Na życzenie Rodziny zmarłego prosimy o przybycie bez kwiatów i wieńców.

 

08.04.2014r. Zarząd Koła


 

 W dniu 30 marca 2014r. o godz. 9.00 na strzelnicy w Kochcicach ul. Lubliniecka 9  odbędzie się obowiązkowe przestrzelenie broni.

Nieobecność należy zgłosić do kol Jerzego Skrzypca wraz z zaświadczeniem z odbytego przestrzelenia broni.

04.02.2014r. Zarząd Koła


 Okólnik nr 1 z 28.01.2014r. Zarządu Okręgowego w Częstochowie 

dostępny w dokumentach po zalogowaniu

04.02.2014r. Zarząd Koła


 

Okręgowa Rada Łowiecka oraz Zarząd Okręgowy w Katowicach

zaprasza na

I Przegląd Sygnalistów i Zespołów Myśliwskich Okręgu Katowickiego

który odbędzie się 9 marca 2014r. w Siemianowicach Śląskich

- pobierz

25.01.2014 Zarząd Koła


 Z uwagi na nie wykonanie planu pozyskania jeleni Zarzad Koła Łowieckiego "Żbik" Zabrze planuje dodatkowe polowania zbiorowe w obwodzie 132 które odbęda się w terminie :

  • 12.01.2014r. - miejsce zbiórki stacja Orlen godz. 8.00

  • 15.01.2014r.- miejsce zbiórki główny paśnik godz. 8.00

Zarzad Koła

07.01.2014r.


 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszelkiej pomyślności zarówno w Rodzinie
jak i na niwie łowieckiej
życzy
Zarząd Koła Łowieckiego

"Żbik" Zabrze

16.12.2013


 

 Protokół numer 16
z posiedzenia Zarządu Koła Łowieckiego „Żbik” Zabrze z dnia 05.10.2013 r.

dostępny po zalogowaniu w dokumentach zarządu.

Zarząd Koła

08.10.2013


 

 

 

Zebranie członków koła

 W dniu 05 października 2013 roku, godzina 10.00 odbędzie się  zebranie informacyjne dla członków koła

łowieckiego Żbik Zabrze

      Miejsce : Stanica myśliwska w Wręczycy Wielkiej

ul. Śląska 93 E.

 

- pobierz


 

Informacja o wysokości składek na 2014r. płatnych do       15 grudnia 2013r.

oraz

Informacja o terminach i miejscach oceny prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w sezonie 2013

- pobierz

 


 

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2013/2014 w obwodzie łowieckim 132 - pobierz

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2013/2014 w obwodzie łowieckim 25 - pobierz

Harmonogram dokarmiania bażantów i kuropatw w obwodzie łowieckim nr 132 - pobierz

 

Zarząd Koła

05.09.2013


 

Zapraszamy na II Gminne Dożynki Pilchowice w Lemboszowicach 25.08.2013 r. z udziałem pocztu sztandarowego naszego koła.

program dożynek - pobierz

Zarząd Koła

15.08.2013Nowe zasady przeprowadzania gospodarki łowieckiej na terenie Garnizonowego Ośrodka Szkolenia - Wójtowa Wieś dostępne po zalogowaniu w dokumentach zarządu.

Zarząd Koła
07.08.2013


Uchwała Zarządu nr 01/21/06/2013 z dnia 21.06.2013r.

Zarząd Koła Łowieckiego „Żbik” Zabrze ustala odpłatność za dzika zabranego na użytek własny w
wysokości 3 zł za 1 kg. Odstrzał dzików odbywa się tylko na użytek własny. Myśliwy, który
pozyska dzika, a jego tuszę odda do punktu skupu, zostanie obciążony różnicą powstałą pomiędzy
niższą kwotą z punktu skupu a wynikającą z uchwały zarządu.

 

Zarząd Koła

30.06.2013


NOWI CZŁONKOWIE:

W poczet członków naszego koła zostali przyjęci nowi koledzy Mateusz Ball i Mariusz Mstowski

Zarząd Koła

30.06.2013


Zaproszenie na Uroczyste Okręgowe Obchody 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego Okręgu Katowickiego które odbędą się w dniu 2 czerwca 2013r. - pobierz zaproszenie pdf

Zarząd Koła

18.05.2013


 

 

 

W dniu 20.04.2013 odbyły się uroczyste obchody 50 lecia Koła Łowieckiego Żbik Zabrze. Podczas uroczystości miało miejsce nadanie i poświęcenie  sztandaru . W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach, Zarządu Okręgowego w Częstochowie, władze gminy Pilchowice i powiatu gliwickiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych i sąsiadujących kół łowieckich.

Podczas uroczystości uhonorowani zostali :

Kol. Jerzy Skrzypiec – złoty medal Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego

Kol. Józef Ciupka – srebrny medal Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego

Kol. Krzysztof Janik- srebrny medal Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego

Kol. Jan Bednarek- srebrny medal Zasługi Łowieckiej

Kol. Dawid Duda - srebrny medal Zasługi Łowieckiej

Kol. Halama Adam - srebrny medal Zasługi Łowieckiej

Kol. Anna Gilner – brązowy medal Zasługi Łowieckiej

 

PODZIĘKOWANIA I DYPLOMY :

- Okręgowa Rada Łowiecka w Katowicach pokaż

- Okręgowa Rada Łowiecka w Częstochowie pokaż

- Łowczy Rejonowy Ryszard Paszenda pokaż

- Starosta Gliwicki Michał Nieszporek pokaż

- Wicestarosta Gliwicki Waldemar Dombek  pokaż

- Burmistrz Sośnicowic Marcin Stronczek pokaż

- Wójt Gminy Pilchowice Joanna Kołoczek-Wybierek pokaż

- Koło Łowieckie Cyranka w Knurowie pokaż

- Koło Łowieckie Cis w Gliwicach pokaż

- Koło Łowieckie Knieja Nowiny pokaż

 

 

29.04.2013


 

 

mapa obwodu nr 132 - pobierz plik pdf

mapa obwodu nr 25   - pobierz plik pdf

29.04.2013


Zgodnie z uchwałą Zarządu Koła nr 01/24/04/2013 z dnia 24.04.2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się 19 maja 2013r. o godzinie 9:00 w Siemianowicach Śląskich ul. Zwycięstwa 2 (siedziba ZO PZŁ Katowice) - protokół z posiedzenia Zarządu i Harmonogram Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego dostępny po zalogowaniu.

Po zakończeniu obrad rozpocznie się coroczne szkolenie z bezpieczeństwa posługiwania się bronią oraz obowiązkowe przestrzeliwanie broni.

Zarząd Koła

26.04.2013


Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, dotyczący szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w dniach 14-23.04.2013r. na terenie całego województwa śląskiego     - pobierz


W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi  przestrzeliwanie broni zostaje przełożone na 19.05.2013r. godz. 9.00 Strzelnica Myśliwska ul. Zwycięstwa 2 Siemianowice Śląskie.

Zarząd Koła

04.04.2013


 

 

 

 

 Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, życzymy wszystkim członkom koła łowieckiego "Żbik" Zabrze oraz ich rodzinom smacznego jajka i mokrego dyngusa, aby święta upłynęły w miłej rodzinne atmosferze.

Zarząd Koła   

25.03.2013


 

 W dniu 23.03.2013r. w Rudach odbyła się ocena prawidłowości odstrzału byków jeleni i danieli pozyskanych w sezonie 2012/2013. W galerii dodane zostały zdjęcia z wyceny zrobione przez Kol. Anne Gilner.

25.03.2013

 


 W związku z UCHWAŁĄ IV/30/9/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 stycznia 2013r w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie zmieniona została numeracja obwodów. Dotychczasowy obwód nr 142 zmienił nr na 132 a obwód nr 31 zmienił nr na 25.

16.03.2013


 

Zarząd Koła Łowieckiego "ŻBIK" Zabrze ma zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody 50-lecia koła które odbędą się 20.04.2013 o godz 14.00 nadaniem i poświęceniem Sztandaru Koła Łowieckiego "ŻBIK" Zabrze w Kościele Parafialnym p.w. Ścięcia Jana Chrzciciela w Pilchowicach.

10.03.2013

 


 

W związku z § 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne użytkowanie broni i amunicji i zobowiązany jest    m. in. do: używania  broni myśliwskiej sprawnej technicznie, przystrzeliwania broni, co najmniej raz w roku”.

Mając to na uwadze zarząd koła w dniu 07.04.2013r. o godz. 9.00 zarezerwował strzelnicę w Kochcicach ul. Lubliniecka 9  - OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA 

14.03.2013


 

 

 

 

 

 

 

Czwarta edycja Międzynarodowych Targów Łowieckich EXPO Hunting w Sosnowcu odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2013r. Szczegółowy program dostępny jest na stronie      www.expohunting.pl

16.03.2013


 

 15. marca 2013r. o godz. 14.00 w Muzeum Częstochowskim w Pawilonie Wystawowym w parku im. Księdza Stanisława Staszica odbędzie się otwarcie Wystawy Łowieckiej z okazji 90-lecia istnienia Polskiego Związku Łowieckiego. Na wystawie prezentowane będą trofea łowieckie, zbiory broni kolekcjonerskiej, medali, znaczków, monografii, czasopism łowieckich oraz wiele innych ciekawych eksponatów.

 


 

Copyright 2012. Powered by etoro review.